Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa Mielec występują liczne zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej. Na szczególną uwagę zasługują zwierzęta zagrożone wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk (Botaurus stellaris), białorzytka (Oenanthe oenantche), dzieżba czarnoczelna (Lanius minor), orlik krzykliwy (Aąuila pomarina), popielica (Glis glis), wilk szary (Canis lupus).
Ponadto z gatunków chronionych poszczególnych grup zwierząt m.in.:

 • stawonogi: biegacz (Carabus sp.), jelonek rogacz (Lucanus cereus), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), pachnica (Osmoderma eremita), paź królowej (Papilio machaon);
 • mięczaki: skójka malarska (Unio pictorum), ślimak winniczek (Helix pomatia);
 • płazy: ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);
 • gady: jaszczurka zwinka (Lecerta agilis), jaszczurka żyworodna (Cacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

IV Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

Fehler bei der Verarbeitung der Vorlage.
Error on line 212, column 33 in 10097#20183917#ARTICLE-EVENT
dlFileEntryLocalService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) is undefined.
It cannot be assigned to file
1<#setting locale="${locale?string}"> 
2 
3<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
4<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
5 
6<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
7<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
8<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
9<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
10<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
11<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
12  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
13</#if> 
14<#if title?? && title.data?has_content> 
15  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
16<#else> 
17  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
18</#if> 
19<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
20 
21<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
22<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
23<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
24 
25<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
26 
27  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
28 
29  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
30 
31  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
32  <#assign printGroupId = "" /> 
33  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
34    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
35  </#if> 
36  <div class="social-media"> 
37    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
38      <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> 
39      <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a> 
40      <a class="addthis_button_tweet"></a> 
41      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
42        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
43      <script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script> 
44      <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55c31ccb1e1d814d"></script> 
45    </div> 
46  </div> 
47 
48  <#-- ZDJĘCIE GÓRNE --> 
49  <#assign showImageGallery = false /> 
50  <#if mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
51    <#assign showImageGallery = true /> 
52  </#if> 
53  <#if showImageGallery> 
54    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="event"> 
55      <#assign eventDateFromAsString1 = "" /> 
56      <#assign eventDateFromAsString2 = "" /> 
57      <#assign eventDateToAsString2 = "" /> 
58 
59      <#if event?? && event.datefrom?? && event.datefrom.data?has_content> 
60        <#if event.datefrom.data?matches("^\\d+$")> 
61          <#assign eventDateFrom = event.datefrom.data?number?number_to_datetime /> 
62        <#else> 
63          <#assign eventDateFrom = event.datefrom.data?datetime("yyyy-MM-dd HH:mm") /> 
64        </#if> 
65 
66        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFrom?string("d '<span>'MMMM'</span>'") /> 
67        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFrom?string("d MMMM 'godz.' HH:mm") /> 
68 
69        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("styczeń", "stycznia") /> 
70        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("luty", "lutego") /> 
71        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("marzec", "marca") /> 
72        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
73        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("maj$", "maja") /> 
74        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
75        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("lipiec", "lipca") /> 
76        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
77        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("wrzesień", "września") /> 
78        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("październik$", "października") /> 
79        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("listopad$", "listopada") /> 
80        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("grudzień", "grudnia") /> 
81 
82        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("styczeń", "stycznia") /> 
83        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("luty", "lutego") /> 
84        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("marzec", "marca") /> 
85        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
86        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("maj$", "maja") /> 
87        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
88        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("lipiec", "lipca") /> 
89        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
90        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("wrzesień", "września") /> 
91        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("październik$", "października") /> 
92        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("listopad$", "listopada") /> 
93        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("grudzień", "grudnia") /> 
94      </#if> 
95      <#if event?? && event.dateto?? && event.dateto.data?has_content> 
96        <#if event.dateto.data?matches("^\\d+$")> 
97          <#assign eventDateTo = event.dateto.data?number?number_to_datetime /> 
98        <#else> 
99          <#assign eventDateTo = event.dateto.data?datetime("yyyy-MM-dd HH:mm") /> 
100        </#if> 
101 
102        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateTo?string("d MMMM 'godz.' HH:mm") /> 
103 
104        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("styczeń", "stycznia") /> 
105        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("luty", "lutego") /> 
106        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("marzec", "marca") /> 
107        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
108        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("maj$", "maja") /> 
109        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
110        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("lipiec", "lipca") /> 
111        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
112        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("wrzesień", "września") /> 
113        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("październik$", "października") /> 
114        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("listopad$", "listopada") /> 
115        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("grudzień", "grudnia") /> 
116      </#if> 
117 
118      <div class="image-wrapper"> 
119        <div class="event-date">${eventDateFromAsString1}</div> 
120        <img src="${mainphoto.data}&height=305"> 
121      </div> 
122 
123      <div class="event-data"> 
124        <div class="header">${languageUtil.get(locale, "event-information")}</div> 
125 
126        <div class="subheader">${languageUtil.get(locale, "event-date")}</div> 
127        <div class="date table"> 
128          <div class="row"> 
129            <div class="from-date cell"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/event-from-date-marker-10x9.png"/></div> 
130            <div class="from-date cell"><span>${eventDateFromAsString2}</span></div> 
131          </div> 
132          <div class="row"> 
133            <div class="to-date cell"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/event-to-date-marker-10x9.png"/></div> 
134            <div class="to-date cell"><span>${eventDateToAsString2}</span></div> 
135          </div> 
136        </div> 
137         
138        <div class="subheader">${languageUtil.get(locale, "location")}</div> 
139        <div class="location table"> 
140          <#if event?? && event.place?? && event.place.data?has_content> 
141            <div class="row"> 
142              <div class="cell"><span>${event.place.data}</span></div> 
143            </div> 
144          </#if> 
145          <#if (event?? && event.person?? && event.person.data?has_content) || (event?? && event.email?? && event.email.data?has_content)> 
146            <div class="row"> 
147              <div class="cell"><a href="mailto:${event.email.data}">${event.person.data}</a></div> 
148            </div> 
149          <#elseif event?? && event.email?? && event.email.data?has_content> 
150            <div class="row"> 
151              <div class="cell"><span>${event.email.data}</span></div> 
152            </div> 
153          </#if> 
154          <#if event?? && event.phone?? && event.phone.data?has_content> 
155            <div class="row"> 
156              <div class="cell"><span>${languageUtil.get(locale, "phone-abbreviation")}: ${event.phone.data}</span></div> 
157            </div> 
158          </#if> 
159        </div> 
160      </div> 
161    </div> 
162  </#if> 
163 
164  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
165  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
166    <p class="description">${abstract.data}</p> 
167  <#else> 
168    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
169  </#if> 
170 
171  <div class="content">${content.data}</div> 
172 
173  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
174  <#assign hasAttachments = false /> 
175  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
176    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
177      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
178        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
179      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
180        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
181      <#else> 
182        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
183      </#if> 
184      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
185        <#assign hasAttachments = true /> 
186      </#if> 
187    </#list> 
188  </#if> 
189  <#if hasAttachments> 
190    <div class="attachments"> 
191      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
192      <ul class="attachment-list"> 
193        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
194          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
195            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
196          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
197            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
198          <#else> 
199            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
200          </#if> 
201 
202          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
203            <#assign url = fileItem.data /> 
204            <#if url?contains("/documents/")> 
205              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
206              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
207              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
208              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
209              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
210              <#if urlParts?size gt 5> 
211                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
212                <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
213              <#else> 
214                <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
215              </#if> 
216              <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
217            </#if> 
218            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
219              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
220              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
221              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
222              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
223                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
224              </#if> 
225              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
226            </#if> 
227            <li> 
228              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
229              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
230            </li> 
231          </#if> 
232        </#list> 
233      </ul> 
234    </div> 
235  </#if> 
236</div>