Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną w tych lasach sprawują starostwa powiatowe. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 stycznia 2016 r. pomiędzy Starostą Powiatu Mieleckiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Mielec starostwo powierzyło niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwu Mielec. Porozumienie zawarto na okres do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego porozumienia Nadleśnictwo Mielec sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 1770 ha.

Na terenie gmin:

Padew Narodowa - powierzchnia 513,0 ha

Tuszów Narodowy - powierzchnia 878,0 ha

Miasto Mielec - powierzchnia 168,0 ha

Gawłuszowice - powierzchnia 146,0 ha

Mielec (wsie: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska) - powierzchnia 65 ha

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia Starosta Powiatu Mieleckiego powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mielec:

 

1) Lustracje powierzonych do nadzoru lasów wraz z rejestracją (w formie protokołu, notatki służbowej z oględzin) dotyczącą stanu lasów z uwzględnieniem zagadnień o których mowa w art. 7, 8 , 9 ust. 1 ustawy o lasach – (podstawa prawna: art. 5 ust. 3 ustawy o lasach).

2) Cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania w lasach objętych nadzorem (podstawa prawna: art. 14 a ust. 3 ustawy o lasach).

3) Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów 9podstawa prawna: art. 24 ustawy o lasach).

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach - tekst ujednolicony dostępny tutaj

Osoba sprawująca nadzór z ramienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec:

Paweł Ziobroń

Kontakt: 17 774 69 79.

Sprawy związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa są załatwiane w każdy czwartek i piątek tygodnia, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Nadzór obejmuje gminy: Padew Narodowa (obręby: Babule, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zarównie), Tuszów Narodowy (obręby: Babicha, Borki Nizińskie, Czajkowa, Dębiaki, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy), Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska), Gawłuszowice (obręby: Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska), miasto Mielec (obręby: Mościska, Wojsław, Stare Miasto, Osiedle, Smoczka, Rzochów).

W ramach sprawowanego nadzoru prowadzone są dyżury w siedzibach gmin:

Urząd Gminy Tuszów Narodowy (sala nr 10) – pierwszy czwartek każdego miesiąca, w godzinach 800 - 1200.

Urząd Gminy Gawłuszowice (sala nr 2) – drugi czwartek każdego miesiąca, w godzinach 800 - 1200.

Urząd Gminy Padew Narodowa (biuro sołtysa Padwi Narodowej) – trzeci czwartek każdego miesiąca, w godzinach 800 - 1200.